Varsling er en “videreutvikling” av ytringsfriheten. Vi har alle ytringsfrihet, og retten og friheten til å varsle følger av dette. Norsk idrett står samlet om å ta et felles grep mot vold, trusler og andre kritikkverdige forhold i idretten. Borge Rideklubb oppfordrer til å bruke denne retten dersom man selv opplever, eller vet om andre som blir utsatt for uønskede forhold.

Våre varslingsrutiner legger til rette for at Borge Rideklubb, Norges Rytterforbund eller Norges idrettsforbund mottar informasjon om kritikkverdige forhold.

Internvarsling sendes til: styret@borgerideklubb.no
Eksternvarsling sendes til: Norges Rytterforbund varsling@rytter.no eller Norges idrettsforbund – Varsling

Anonymitet og fortrolighet
Alle henvendelser håndteres som fortrolig informasjon av dem som arbeider med slike saker. Varselet og varslerens identitet skal ikke gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle varselet.
Dersom du ønsker å varsle anonymt kan du gjøre det på Norges idrettsforbund – Varsling

For at varslingsordningen best skal kunne avdekke uønskede forhold, er det viktig med presise opplysninger og faktaopplysninger som f.eks. personer involvert og hvilken befatning med saken varsler har. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt etter gjeldende lover og regler.

Med kritikkverdige forhold som gir grunnlag for varsling menes blant annet:

Ovennevnte forhold kan også være forhold som utgjør fare for liv og helse, korrupsjon, økonomisk utroskap, mobbing, trakassering, vold-og trusler og diskriminering.
Lovbrudd og straffbare forhold anses alltid som kritikkverdige forhold. Det kan være vanskeligere å vurdere hva som anses som uetisk, men forståelsen av hva som er kritikkverdige forhold, favner bredt.
Les “Retningslinjer mot seksuell trakasseing og overgrep i idretten” under.
Listen her er ikke komplett, men vil kunne hjelpe noe på vei når det gjelder type varsel som ønskes gitt.
Faglig og/eller politisk uenighet anses ikke som kritikkverdige forhold som det skal varsles om.

Norges Rytterforbund og Norges idrettsforbund har mye informasjon som kan være til hjelp for den som ønsker å varsle: Her er en liste over noe av informasjonen:

Hva skal et varsel inneholde?

Et varsel bør inneholde konkret og tydelig informasjon om det kritikkverdige forholdet. En saklig og presis beskrivelse er viktig ved både intern (varsling til varsling@borgerideklubb.no anses som internvarsling) og ekstern varsling. Varselet bør beskrive:

  • Hva har skjedd? Er det et lovbrudd eller brudd på skriftlige etiske retningslinjer?
  • Hvem er involvert?
  • Hvor skjedde det? Hvor ble det oppdaget?
  • Når skjedde det?
  • Har det skjedd flere ganger?
  • Var det vitner til stede?

Legg ved konkrete eksempler og bevis/dokumentasjon dersom det finnes.

Rutine for varsling


Varsel til Borge Rideklubb kan sendes til styret@borgerideklubb.no, hvis du har opplevd, eller vet om andre som blir utsatt for uønskede eller kritikkverdige forhold i klubben. På denne måten ønsker vi å gi utøvere, ledere og andre mulighet til å fortelle om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til mulige brudd på lover, regler eller våre etiske retningslinjer. Et varsel må inneholde konkrete opplysninger som gjør det mulig for oss å forfølge saken.
Når Borge Rideklubb mottar et varsel vil vi så raskt som mulig komme med en tilbakemelding til den som varsler.

Dersom saken er av en slik karrakter at den bør behandles av forbund som står over Borge Rideklubb kan varslet sendes til Norges idrettsforbund eller Norges Rytterforbund. Rutinene for svarfrister o.l. er bestemt av hvert enkelt forbund.
Norges idrettsforbund: Norges idrettsforbund – Varsling
Norges Rytterforbund varsling@rytter.no


Retningslinjer mot seksuell trakasseing og overgrep i idretten

(Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010)

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier.
Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets.

Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.

Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:
Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
Grip inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.

Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

For mer informasjon om bakgrunn, fakta, forebygging og oppfølging vises det til informasjon om temaet seksuell trakassering og seksuelle overgrep i idretten på www.idrett.no